PART 1: Photographs

TOEIC Listening Part 1 là nội dung nhìn tranh và miêu tả. Phần này gồm 6 bức tranh, mỗi bức tranh sẽ có 4 câu mô tả không được in trong đề. Nhiệm vụ của các bạn là nghe và chọn đáp án mô tả đúng bức tranh nhất.


PART 2: Question and Response


Questions 32 through 34 refer to the following conversation.


Questions 35 through 37 refer to the following conversation.


Questions 38 through 40 refer to the following conversation.


Questions 41 through 43 refer to the following conversation.


Questions 44 through 46 refer to the following conversation.


Questions 47 through 49 refer to the following conversation.


Questions 50 through 52refer to the following conversation.


Questions 53 through 55 refer to the following conversation.


Questions 56 through 58 refer to the following conversation.


Questions 59 through 61 refer to the following conversation.


Questions 62 through 64 refer to the following conversation.


Questions 65 through 67 refer to the following conversation.


Questions 68 through 70 refer to the following conversation.


Questions 71 through 73 refer to the following telephone message.


Questions 74 through 76 refer to the following announcement.


Questions 77 through 79 refer to the following news report.


Questions 80 through 82 refer to the following telephone message.


Questions 83 through 85 refer to the following telephone message.


Questions 86 through 88 refer to the following excerpt from the meeting.


Questions 89 through 91 refer to the following excerpt from the meeting.


Questions 92 through 94 refer to the following telephone message.


Questions 95 through 97 refer to the following announcement and map.


Questions 98 through 100 refer to the following talk and checklist.