PART 1: Photographs

TOEIC Listening Part 1 là nội dung nhìn tranh và miêu tả. Phần này gồm 6 bức tranh, mỗi bức tranh sẽ có 4 câu mô tả không được in trong đề. Nhiệm vụ của các bạn là nghe và chọn đáp án mô tả đúng bức tranh nhất.


Questions 74 through 76 refer to the following announcement.


Questions 77 through 79 refer to the following news report.


Questions 80 through 82 refer to the following telephone message.