Học song ngữ bài 43

01/01/2020

Học song ngữ bài 43

Madison Business Update

November 15—Sun Microchips is the largest producer in the country of the integrated circuits that go into computers, smartphones, and other digital electronics.

15 tháng 11 — Sun Microchips là nhà sản xuất lớn nhất trong nước về các mạch tích hợp của máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử kỹ thuật số khác.

The company has recently built a new factory in Madison and will begin operations starting in January of next year.

Công ty gần đây đã xây dựng một nhà máy mới ở Madison và sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 1 năm sau.

The chief executive officer of Sun Microchips, Melinda Piers, stated that, “As the market for consumer electronics continues to become larger and larger globally, companies like Sun Microchips are expanding to meet the needs.”

Giám đốc điều hành của Sun Microchips, Melinda Piers, nói rằng, “Khi thị trường điện tử tiêu dùng tiếp tục trở nên lớn hơn và lớn hơn trên toàn cầu, các công ty như Sun Microchips sẽ mở rộng để đáp ứng nhu cầu.”

“We are looking to hire a variety of people such as factory workers, personnel employees, and accountants.

“Chúng tôi đang tìm cách thuê nhiều người như công nhân nhà máy, nhân viên nhân sự và nhân viên kế toán.

We expect the opening of the factory to create over 200 jobs in Madison,” said Ms. Piers.

Chúng tôi hy vọng việc mở nhà máy sẽ tạo ra hơn 200 việc làm tại Madison,” bà Piers nói.

She noted that the company will try to hire local applicants first, but that those living outside of Madison are also encouraged to apply.

Bà lưu ý rằng công ty sẽ cố gắng thuê các ứng viên địa phương trước, nhưng những người sống ngoài Madison cũng được khuyến khích nộp đơn.

Applicants must submit their resume by November 25 by e-mailing Tina Zimmerman at tzimmerman@sunmicrochips.com.

Các ứng viên phải nộp hồ sơ trước ngày 25 tháng 11 bằng cách gửi thư điện tử Tina Zimmerman qua tzimmerman@sunmicrochips.com.

Sun Microchips will be holding interviews next month on two separate dates.

Sun Microchips sẽ tổ chức các cuộc phỏng vấn vào tháng tới vào hai ngày riêng biệt.

Those applying as general laborers for jobs on the assembly line should schedule an interview between December 3 and 8.

Những người nộp đơn làm lao động phổ thông cho các công việc trên dây chuyền lắp ráp nên sắp xếp một cuộc phỏng vấn từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 12.

Those interested in positions in personnel, accounting, and customer service are required to schedule an interview between December 9 and 11.

Những người quan tâm đến các vị trí trong nhân sự, kế toán và dịch vụ khách hàng cần phải lên lịch cuộc phỏng vấn từ ngày 9 đến 11 tháng 12.

November 15—Sun Microchips is the largest producer in the country of the integrated circuits that go into computers, smartphones, and other digital electronics.

15 tháng 11 — Sun Microchips là nhà sản xuất lớn nhất trong nước về các mạch tích hợp của máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử kỹ thuật số khác.

The company has recently built a new factory in Madison and will begin operations starting in January of next year.

Công ty gần đây đã xây dựng một nhà máy mới ở Madison và sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 1 năm sau.

The chief executive officer of Sun Microchips, Melinda Piers, stated that, “As the market for consumer electronics continues to become larger and larger globally, companies like Sun Microchips are expanding to meet the needs.”

Giám đốc điều hành của Sun Microchips, Melinda Piers, nói rằng, “Khi thị trường điện tử tiêu dùng tiếp tục trở nên lớn hơn và lớn hơn trên toàn cầu, các công ty như Sun Microchips sẽ mở rộng để đáp ứng nhu cầu.”

“We are looking to hire a variety of people such as factory workers, personnel employees, and accountants.

“Chúng tôi đang tìm cách thuê nhiều người như công nhân nhà máy, nhân viên nhân sự và nhân viên kế toán.

We expect the opening of the factory to create over 200 jobs in Madison,” said Ms. Piers.

Chúng tôi hy vọng việc mở nhà máy sẽ tạo ra hơn 200 việc làm tại Madison,” bà Piers nói.

She noted that the company will try to hire local applicants first, but that those living outside of Madison are also encouraged to apply.

Bà lưu ý rằng công ty sẽ cố gắng thuê các ứng viên địa phương trước, nhưng những người sống ngoài Madison cũng được khuyến khích nộp đơn.

Applicants must submit their resume by November 25 by e-mailing Tina Zimmerman at tzimmerman@sunmicrochips.com.

Các ứng viên phải nộp hồ sơ trước ngày 25 tháng 11 bằng cách gửi thư điện tử Tina Zimmerman qua tzimmerman@sunmicrochips.com.

Sun Microchips will be holding interviews next month on two separate dates.

Sun Microchips sẽ tổ chức các cuộc phỏng vấn vào tháng tới vào hai ngày riêng biệt.

Those applying as general laborers for jobs on the assembly line should schedule an interview between December 3 and 8.

Những người nộp đơn làm lao động phổ thông cho các công việc trên dây chuyền lắp ráp nên sắp xếp một cuộc phỏng vấn từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 12.

Those interested in positions in personnel, accounting, and customer service are required to schedule an interview between December 9 and 11.

Những người quan tâm đến các vị trí trong nhân sự, kế toán và dịch vụ khách hàng cần phải lên lịch cuộc phỏng vấn từ ngày 9 đến 11 tháng 12.


Words in This Article

○ producer /prəˈdjuːsə/ noun. nhà sản xuất

○ factory /ˈfæktəri/ noun. nhà máy

○ Accountant /əˈkaʊntənt/ noun. nhân viên kế toán

○ hire /ˈhaɪə/ verb. thuê, cho thuê (nhà…); sự thuê, sự cho thuê

○ outside of /ˌaʊtˈsaɪd ɒv/ prep. bên ngoài của

○ Resume /rɪˈzjuːm/ noun. Lý lịch

○ separate /ˈsɛprɪt/ verb. khác nhau, riêng biệt; làm rời, tách ra, chia tay

Leave a Reply

avatar
  Theo dõi  
Notify of
error: Content is protected !!