Học song ngữ bài 40

01/01/2020

Học song ngữ bài 40

Northshore Financial News

June 29-A local mainstay at Northshore City may soon go national.

29 tháng 6 – Một chỗ dựa của địa phương tại Thành phố Northshore có thể sớm trở thành quốc gia.

The Northshore Creamery first opened its doors in 1951 by owner Bill Bradley and has become an iconic landmark of the city with its huge rotating ice cream cone on the roof of the shop.

Cửa hàng kem Northshore lần đầu tiên mở cửa vào năm 1951 bởi chủ sở hữu Bill Bradley và đã trở thành một địa điểm mang tính biểu tượng của thành phố với cây kem hình nón xoay khổng lồ trên nóc cửa hàng.

Over the years it has remained a local favorite hangout for the residents of the city and soon captured the eyes of tourists driving through.

Trong những năm qua, nó vẫn duy trì là một địa điểm vui chơi yêu thích của người dân địa phương và sớm thu hút sự chú ý của khách du lịch khi lái xe qua.

Bill Jr. took over the business and expanded the shop to keep up with the demand of locals and tourists.

Bill Jr. đảm nhiệm việc kinh doanh và mở rộng cửa hàng để theo kịp nhu cầu của người dân địa phương và khách du lịch.

Northshore Creamery was even selected as a top-ten shop to visit by Travel & Tour Magazine.

Cửa hàng kem Northshore thậm chí còn được chọn là một trong mười cửa hàng hàng đầu để ghé thăm bởi Tạp chí Du lịch.

In 1988, Northshore Creamery was featured in the hit Hollywood movie Future Then and Now, which made it the top ice cream shop to visit by out-of-towners and tourists.

Năm 1988, cửa hàng kem Northshore đã xuất hiện trong bộ phim Hollywood đình đám Future Then and Now, khiến nó trở thành cửa hàng kem hàng đầu để ghé thăm bởi những người ngoài thị trấn và khách du lịch.

Efforts were made by various corporations to buy the business from the Bradley family, but Bill Jr. and his son William insisted on keeping the business within the family, which pleased the residents of Northshore.

Nhiều tập đoàn đã nỗ lực để mua doanh nghiệp từ gia đình Bradley, nhưng Bill Jr và con trai William khăng khăng giữ doanh nghiệp cho gia đình, làm hài lòng cư dân của Northshore.

Now, the family is ready to open two new franchises in neighboring cities and, within 5 years, plan to open 6 new shops around the country.

Hiện tại, gia đình đã sẵn sàng mở hai nhượng quyền mới tại các thành phố lân cận và trong vòng 5 năm, họ có kế hoạch mở 6 cửa hàng mới trên toàn quốc.“

“We’re keeping things small in scale and we’re slowly expanding,” explained William.

Chúng tôi đang giữ mọi thứ ở quy mô nhỏ và chúng tôi đang dần mở rộng,” William giải thích.

“In order to keep the quality of our ice cream fresh and just the way my grandfather created his recipes, we don’t want to take any short cuts, which is why we need time.”

Để giữ cho chất lượng của kem tươi và giống như cách ông tôi tạo ra công thức của mình, chúng tôi không muốn thực hiện bất kỳ làm tắt nào, đó là lý do tại sao chúng ta cần thời gian.”


Words in This Article

○ landmark /ˈlændmɑːk/ noun. Địa điểm nổi bật

○ hangout /ˈhæŋaʊt/ noun. nơi hẹn hò, tụ tập

○ keep up with /kiːp ʌp wɪð/ phrase. theo kịp với

○ visit /ˈvɪzɪt/ verb. chuyến thăm

○ demand /dɪˈmɑːnd/ verb. yêu cầu

○ insist on /ɪnˈsɪst ɒn/ verb. khăng khăng làm điều gì đó

○ please /pliːz/ verb. xin vui lòng, làm ai hài lòng

○ franchise /ˈfrænʧaɪz/ noun. nhượng quyền thương mại

○ open /ˈəʊpən/ adj. mở cửa cho mọi người đến, sử dụng

○ fresh /frɛʃ/ adj. tươi

1
Leave a Reply

avatar
1 Bình luận
0 Trả lời
0 Theo dõi
 
Phản hồi nhiều nhất
Bình luận Hot
1 Comment authors
englishbestie englishbestie Recent comment authors
  Theo dõi  
Notify of
error: Content is protected !!